facebook twitter

Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján

 • Az adatkezelő neve: HARKO-X Kft
 • Adatkezelő képviselője: Maros Bernadett ügyvezető
 • Adatkezelő képviselőjének elérhetősége: +36308567954
 • Székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8.
 • Telephely: 3521 Miskolc, Farkas Jenő u. 8.
 • Telefon: +36306241413
 • Email: konyveles@harkox.hu
 • Honlap:  www.harkox.hu 
 • Adatvédelmi tisztviselőt a HARKO-X Kft nem alkalmaz.

 

I. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a HARKO-X Kft. nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi partner / vevő / megbízó adataira (érintettek).

A Könyvelőiroda kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a vállalkozási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújthassa.

 

Adat fajtája Adatkezelés célja, indoka Az adatkezelés időtartama   
magánszemély, társas- vagy egyéni vállalkozó családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, bankszámla száma a szerződés létrehozása, kapcsolattartás vállalkozási szerződés esetén annak megszűnését, követő 8 év (Számviteli megőrzés)

Az adatok megadása a Könyvelőiroda szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Könyvelőiroda munkavállalói/megbízottjai.

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Könyvelőiroda adattovábbítást kizárólag a hatóságok felé végez.

A Könyvelőiroda adatfeldolgozói az iroda munkavállalói/megbízottjai.

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Könyvelőirodánál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

 • posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.    
 • cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c    
 • Telefon: +36 (1) 391-1400    
 • Fax: +36 (1) 391-1410    
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    
 • URL http://naih.hu    
 • koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 

Miskolc, 2018-05-20


Harko-X Kft. | 3529 Miskolc, Farkas Jenő u. 8. |+36 30 856-7954 | konyveles@harkox.hu
© Harko-X Kft. 2015 | Ágotha Grafika | code by Chrisdesign